Deze disclaimer is van toepassing op alle toepassingen, websites (zoals www.xpofleet.com) en applicaties (hierna samen genoemd de “online tools”), uitgebaat door:

  • GLORIANT BELGIUM BV, vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Coremansstraat 34, 2600 Berchem, België, ingeschreven in de KBO onder nummer 0464.168.358, RPR Antwerpen (afdeling Antwerpen), met btw- nummer BE0464168358; of door

  • XPOFLEET B.V., vennootschap naar Nederlands recht, met maatschappelijke zetel te Meander 901, 6825 MH Arnhem, Nederland, KvK nummer 64218295, met btw-nummer NL855570660B01; of door

  • XPOFLEET GERMANY GmbH, vennootschap naar Duits recht, met maatschappelijke zetel te Raiffeisenallee 5, 82041 Oberhaching, Duitsland, met ondernemingsnummer HRB 274136 (Amtsgericht München), met btw-nummer DE354545560,

(hierna ook aangeduid met “wij” of “ons” of “onze”)

U wordt vriendelijk verzocht de inhoud van dit document met aandacht te lezen alvorens u op eender welke wijze gebruik maakt van onze online tools.

Door deze online tools te gebruiken, gaat u uitdrukkelijk akkoord met de inhoud van deze disclaimer. Indien u niet akkoord gaat met de inhoud ervan, vragen wij u om de online tools niet verder te gebruiken.

Wanneer u een aparte overeenkomst met ons heeft afgesloten, heeft deze voorrang op deze disclaimer voor wat betreft de online tools waarop deze aparte overeenkomst betrekking heeft.

1. Gebruiksrechten

Het is niet toegelaten om onze online tools ondeugdelijk of onwettelijk te gebruiken zoals maar niet beperkt tot onze online tools, direct of indirect:

  • voor andere doeleinden te gebruiken;
  • te verkopen, te verhuren, door derden te laten gebruiken, leasen, vertalen, afgeleide producten van te maken;
  • te decompileren, te onderwerpen aan reverse engineering of aan te passen;
  • het gebruik ervan te verhinderen;
  • technische voorzieningen die bedoeld zijn om onze online tools te beveiligen, te (laten) verwijderen of (laten) omzeilen.

Wanneer u inloggevens heeft ontvangen zijn deze strikt persoonlijk en vertrouwelijk. U zult deze gepast beveiligen teneinde ongeoorloofde toegang door derden te vermijden. Wanneer u verkeerdelijk inloggegevens heeft ontvangen, zult u dit zo spoedig mogelijk berichten aan degene die u deze gegevens heeft bezorgd.

Wanneer u informatie via onze online tools dient door te geven, verbindt u zich ertoe deze informatie accuraat in te geven en dat wij deze informatie kunnen gebruiken voor de daarvoor voorziene doeleinden.

Onze verbintenissen zijn middelenverbintenissen. Wij leveren grote inspanningen om ervoor te zorgen dat de aangeboden informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt is. Ondanks deze inspanningen kunnen er zich onjuistheden voordoen, mede aangezien wij zelf afhankelijk zijn van verstrekte gegevens door derden. Wij zijn behoudens onze eigen grove fout of opzet niet aansprakelijk voor de juistheid en volledigheid van de verstrekte gegevens. In geval van onjuiste of onvolledige informatie weergegeven op een toepassing of applicatie, of wanneer u voor uw persoonlijke situatie de meest accurate gegevens wenst te bekomen, dient u zich rechtstreeks tot uw werkgever en/of opdrachtgever te wenden die met ons de gebruiksovereenkomst heeft gesloten die de toegang verleent tot het gebruik van de toepassing of applicatie. Bedrijfsspecifieke informatie dient enkel voor eigen gebruik of voor gebruik in de context van het contract met uw werkgever en/of opdrachtgever. Wij willen er u graag op wijzen dat het delen van informatie met derde partijen mogelijks een inbreuk op onze, dan wel de rechten van uw werkgever en/of opdrachtgever kan uitmaken.

Wij spannen ons in om onze online tools met alle redelijke middelen te beveiligen en eventuele ongemakken veroorzaakt door technische fouten zoveel als mogelijk te beperken. Wij kunnen evenwel niet uitsluiten dat er verkeerde technische manoeuvres of niet toegestane interventies plaatsvinden.

Wij behouden ons ook uitdrukkelijk het recht voor om wijzigingen aan te brengen aan de online tools zoals in geval van updates en upgrades.

Om al deze redenen kunnen wij ook geen ononderbroken toegang garanderen.

Behoudens ingeval van opzet of zware fout kunnen wij niet aansprakelijk gesteld worden voor technische moeilijkheden, wat er ook de oorzaak van is, zoals onder meer, doch niet uitsluitend, bugs, virussen, onvoldoende capaciteit, eigen soft- en hardware, browser, , feiten of handelingen van derden waarover wij geen rechtstreekse controle hebben, schade voortvloeiend uit fouten, ongeacht hun oorzaak, die zouden plaatsvinden tijdens de geautomatiseerde verwerking van gegevens. Evenmin kunnen wij aansprakelijk gesteld worden voor gevallen van overmacht.

Wij zijn evenmin aansprakelijk voor indirecte schade, onrechtstreekse schade of gevolgschade (zoals, maar niet beperkt tot, tijdsverlies, emotionele schade, verlies van een kans, dataverlies, winstderving, etc.).

In elk geval is onze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag waarvoor onze verzekeraar dekking zou verlenen.

2. Externe hyperlinks

Indien de online tools hyperlinks bevatten naar andere websites waarover geen enkele technische of inhoudelijke controle wordt uitgeoefend, wordt geen enkele garantie geboden voor de volledigheid of de juistheid van de inhoud, noch over de beschikbaarheid van deze websites en we aanvaarden daarom geen aansprakelijkheid voor enige rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het gebruik ervan.

3. Intellectuele eigendom

De intellectuele eigendomsrechten op de online tools komen toe aan GLORIANT BELGIUM BV, XPOFLEET B.V., XPOFLEET GERMANY GmbH, dan wel diens verbonden vennootschappen of externe licentiegevers. U verwerft slechts een niet-exclusief, tijdelijk, niet-sublicentieerbaar, persoonlijk en niet-overdraagbaar gebruiksrecht.

De teksten, afbeeldingen, logos, merken, videobestanden en geluidsbestanden die op onze online tools worden weergegeven, mogen slechts gereproduceerd worden of worden meegedeeld aan het publiek na onze uitdrukkelijke, schriftelijke en voorafgaandelijke toestemming (behoudens wettelijke uitzonderingen).

4. Duur van de gebruikslicentie mobiele applicatie

De licentie voor het gebruik van de mobiele applicatie is afhankelijk van een gebruiksovereenkomst die tussen ons en de licentienemer wordt afgesloten. Deze licentienemer beslist autonoom om haar eindgebruikers al dan niet toegang tot de applicatie te verlenen.

Wij behouden ons het recht voor om het gebruiksrecht van de applicaties met onmiddellijke ingang stop te zetten zodra de gebruiksovereenkomst(en) met de licentienemer een einde heeft genomen, en dit om welke reden dan ook.

U zal nooit aanspraak kunnen maken op enige schadevergoeding wegens de beëindiging van het gebruiksrecht op de applicatie.

Ook kunnen wij u de toegang tot onze online tools steeds ontzeggen wanneer u enige inbreuk begaat op deze disclaimer. Dit onverminderd enig ander recht dat wij zouden hebben, zoals het vragen van een schadevergoeding.

De relevante bepalingen van deze disclaimer blijven ook na de beëindiging geldig, zoals daar zijn de bepalingen in verband met intellectuele eigendom, gebruiksrechten, toepasselijk recht en bevoegde rechtbank.

5. Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om deze disclaimer op ieder moment te wijzigen. Indien de disclaimer wordt gewijzigd, zal deze wijziging worden gepubliceerd en zo nodig worden aangekondigd via de online tools, waarna zij 30 dagen na deze aankondiging in werking zal treden. We raden u in het algemeen aan om deze disclaimer periodiek door te nemen. Deze disclaimer werd laatst gewijzigd op 17 april 2023.

6. Bescherming persoonsgegevens

Wij respecteren uw privacy. De gegevens die u op onze applicatie of website invoert, worden vertrouwelijk behandeld. Voor meer inlichtingen kunt u onze privacyverklaring vermeld onderaan de homepagina van www.xpofleet.com raadplegen.

7. Nietigheid en verzaking

De eventuele nietigheid van één of meerdere van de bepalingen van deze disclaimer (of delen ervan) doet geen afbreuk aan de toepasselijkheid van alle andere bepalingen. In geval van nietigheid van één of meerdere bepalingen (of delen ervan), zullen we samen onderhandelen om de nietige bepalingen te vervangen door (een) equivalente bepaling(en) die beantwoord(t)(en) aan de algemene geest van de betreffende bepalingen.

Wanneer we een bepaald recht niet uitoefenen, betekent dit niet dat we er afstand van doen.

8. Vertalingen

In geval van tegenstrijdigheden tussen vertalingen van deze disclaimer, zal de Nederlandse versie voorrang hebben.

9. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Tenzij anders overeengekomen worden alle rechtsverhoudingen met GLORIANT BELGIUM BV beheerst door het Belgisch recht en zijn de rechtbanken van de maatschappelijke zetel van GLORIANT BELGIUM BV exclusief bevoegd, alle rechtsverhoudingen met XPOFLEET B.V. beheerst door het Nederlands recht en zijn de rechtbanken van het vestigingsplaats van XPOFLEET B.V. exclusief bevoegd en alle rechtsverhoudingen met XPOFLEET GERMANY GmbH beheerst door het Duits recht en zijn de rechtbanken van de maatschappelijke zetel van XPOFLEET GERMANY GmbH exclusief bevoegd.

10. Contactpunt

Voor wat betreft onze mobiele applicaties vragen wij u om bij vragen of opmerkingen in de eerste plaats uw werkgever of opdrachtgever te contacteren. Voor het overige kunt u ons ook steeds bereiken via support@xpofleet.com.